Cài đặt DHCP Server trên Ubuntu 20.04 LTS

 


Với một máy chủ dhcp được cài đặt trong mạng LAN, các máy trong mạng LAN sẽ tự động lấy đỉa chỉ ip từ dhcp server. Giúp người quản trị có thể liệt kê các thiết bị trong mạng và không bị hiện tượng trùng ip (  như thêm 1 máy tính mới hoặc điện thoại mới ...)

I. Trên server
B 1: Đặt IP tĩnh cho máy chủ
- Server cần đặt 1 địa chỉ IP tĩnh trước khi cài đặt dhcp server
- Nếu bạn không biết cách đặt IP tĩnh thì hãy xem ở đây 

B 2: Cài đặt dhcp server
- Trên Ubuntu, dhcp server có sẵn với package là 'isc-dhcp-server'. Để cài đặt chúng ta sử dụng lệnh apt
$ sudo apt update $ sudo apt install isc-dhcp-server -y

B3: Cấu hình cho server lắng nghe trên card mạng đã cấu hình ở B1
- Server sẽ dùng card mạng để lắng nghe các request từ client lên xin ip. Theo mặc định dhcp sẽ lấy card mạng mặc định của máy để lắng nghe

B4: Configure DHCP Server

B5: Restart lại server và check dịch vụ dhcp server có chạy không

II. Trên máy client

Xem video hướng dẫn tại đây:


Post a Comment

Previous Post Next Post