Cách truy vấn dữ liệu theo điều kiện trong MySQL

 

Cách truy vấn dữ liệu theo điều kiện trong MySQL

- Thông thường, khi chúng ta sử dụng lệnh SELECT để truy xuất dữ liệu từ một cái bảng thì mặc định nó sẽ lấy hết tất cả các hàng nằm trên cái bảng. Tuy nhiên, có một số trường hợp chúng ta chỉ muốn lấy những hàng khi dữ liệu trên hàng đó thỏa một điều kiện cụ thể nào đó.

- Để giải quyết vấn đề được đặt ra ở phía trên thì khi sử dụng lệnh SELECT, chúng ta phải thêm mệnh đề WHERE nằm cuối câu lệnh với cú pháp như sau:

SELECT column1, column2, column3, . . . .
FROM table_name
WHERE condition;

- Trong đó, condition là biểu thức điều kiện mà các bạn muốn dựa vào nó để chọn lọc dữ liệu, một biểu thức điều kiện thường có ba thành phần cơ bản, đó chính là: tên cột toán tử so sánh giá trị

- Dưới đây là bảng mô tả sơ qua về những toán tử thường được sử dụng trong việc xác định một điều kiện.

=

- Bằng.

Xem ví dụ
>

- Lớn hơn.

Xem ví dụ
<

- Nhỏ hơn.

Xem ví dụ
>=

- Lớn hơn hoặc bằng.

Xem ví dụ
<=

- Nhỏ hơn hoặc bằng.

Xem ví dụ
!=

- Khác

Lưu ý: Toán tử <> cũng có ý nghĩa tương tự như toán tử !=

Xem ví dụ
BETWEEN

- Nằm trong một phạm vi giá trị.

Xem ví dụ
LIKE

- Tìm kiếm dựa theo mẫu chuỗi.

Xem ví dụ
IN

- Nằm trong số những giá trị được chỉ định.

Xem ví dụ

 THAM KHẢO MỘT SỐ VÍ DỤ

- Trong bài học này, tôi sẽ sử dụng cái bảng Products như bên dưới để làm một số ví dụ minh họa.

ProductIDProductNamePrice
1Kem đánh răng PS muối22000
2Nước tăng lực Sting dâu9000
3Mì hảo hảo tôm chua cay4500
4Dầu gội đầu Romano59000
5Xúc xích heo cao bồi18000
6Băng keo cá nhân4500
Ví dụ 1:

- Liệt kê những sản phẩm có giá là 4500

SELECT * FROM Products WHERE Price = 4500;

- Sau khi thực thi câu lệnh phía trên thì tôi sẽ lấy được một bảng dữ liệu như bên dưới.

ProductIDProductNamePrice
3Mì hảo hảo tôm chua cay4500
6Băng keo cá nhân4500
Ví dụ 2:

- Liệt kê những sản phẩm có giá lớn hơn 18000

SELECT * FROM Products WHERE Price > 18000;

- Sau khi thực thi câu lệnh phía trên thì tôi sẽ lấy được một bảng dữ liệu như bên dưới.

ProductIDProductNamePrice
1Kem đánh răng PS muối22000
4Dầu gội đầu Romano59000
Ví dụ 3:

- Liệt kê những sản phẩm có giá nhỏ hơn 18000

SELECT * FROM Products WHERE Price < 18000;

- Sau khi thực thi câu lệnh phía trên thì tôi sẽ lấy được một bảng dữ liệu như bên dưới.

ProductIDProductNamePrice
2Nước tăng lực Sting dâu9000
3Mì hảo hảo tôm chua cay4500
6Băng keo cá nhân4500
Ví dụ 4:

- Liệt kê những sản phẩm có giá lớn hơn hoặc bằng 18000

SELECT * FROM Products WHERE Price >= 18000;

- Sau khi thực thi câu lệnh phía trên thì tôi sẽ lấy được một bảng dữ liệu như bên dưới.

ProductIDProductNamePrice
1Kem đánh răng PS muối22000
4Dầu gội đầu Romano59000
5Xúc xích heo cao bồi18000
Ví dụ 5:

- Liệt kê những sản phẩm có giá nhỏ hơn hoặc bằng 18000

SELECT * FROM Products WHERE Price <= 18000;

- Sau khi thực thi câu lệnh phía trên thì tôi sẽ lấy được một bảng dữ liệu như bên dưới.

ProductIDProductNamePrice
2Nước tăng lực Sting dâu9000
3Mì hảo hảo tôm chua cay4500
5Xúc xích heo cao bồi18000
6Băng keo cá nhân4500
Ví dụ 6:

- Liệt kê những sản phẩm có giá khác 18000

SELECT * FROM Products WHERE Price != 18000;

- Sau khi thực thi câu lệnh phía trên thì tôi sẽ lấy được một bảng dữ liệu như bên dưới.

ProductIDProductNamePrice
1Kem đánh răng PS muối22000
2Nước tăng lực Sting dâu9000
3Mì hảo hảo tôm chua cay4500
4Dầu gội đầu Romano59000
6Băng keo cá nhân4500
Ví dụ 7:

- Liệt kê những sản phẩm có giá nằm trong phạm vi từ 10000 đến 30000

SELECT * FROM Products WHERE Price BETWEEN 10000 AND 30000;

- Sau khi thực thi câu lệnh phía trên thì tôi sẽ lấy được một bảng dữ liệu như bên dưới.

ProductIDProductNamePrice
1Kem đánh răng PS muối22000
5Xúc xích heo cao bồi18000
Ví dụ 8:

- Liệt kê những sản phẩm mà tên của nó có chứa từ Sting

SELECT * FROM Products WHERE ProductName LIKE "%Sting%";

- Sau khi thực thi câu lệnh phía trên thì tôi sẽ lấy được một bảng dữ liệu như bên dưới.

ProductIDProductNamePrice
2Nước tăng lực Sting dâu9000
Ví dụ 9:

- Liệt kê những sản phẩm có giá là 4500 hoặc 18000 hoặc 22000

SELECT * FROM Products WHERE Price IN (4500, 18000, 22000);

- Sau khi thực thi câu lệnh phía trên thì tôi sẽ lấy được một bảng dữ liệu như bên dưới.

ProductIDProductNamePrice
1Kem đánh răng PS muối22000
3Mì hảo hảo tôm chua cay4500
5Xúc xích heo cao bồi18000
6Băng keo cá nhân4500

- Mệnh đề WHERE ngoài việc được sử dụng bởi lệnh SELECT thì nó còn được dùng bởi lệnh UPDATE để cập nhật dữ liệu, hoặc lệnh DELETE để xóa dữ liệu, các bạn sẽ được tìm hiểu chi tiết về hai loại lệnh này trong những bài hướng dẫn tiếp theo.

Post a Comment

Previous Post Next Post