Thiết lập PXE Boot Server cài đặt Ubuntu 20.04 qua mạng cho UEFI

 Trong bài viết trước, mình đã hướng dẫn cách thiết lập PXE Boot Server cho máy client sử dụng Legacy BIOS. Cách này phù hợp để PXE Boot cho các máy ảo Proxmox dùng BIOS hoặc các máy tính xa xưa. Tuy nhiên, nó sẽ không áp dụng được cho máy tính đời mới trong vòng 10 năm qua, vốn đã chuyển qua dùng UEFI thay thế cho BIOS.

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn thêm cách cấu hình PXE Boot Server để hỗ trợ thêm cho các máy trạm sử dụng UEFI. Sau khi hoàn thành, PXE Boot Server sẽ hỗ trợ được đồng thời Legacy BIOS và UEFI.

Bạn cần phải thực hiện thành công các bước đã chia sẻ trong bài viết dưới đây trước khi bắt đầu với hướng dẫn bên dưới.

1. Cấu hình PXE Boot Server

Chúng ta cần sử dụng file cấu hình của Grub để thực hiện PXE Boot cho UEFI. Tải shim.signed package về thư mục /tmp

cd /tmp
apt-get download shim.signed -y

Trích xuất file shimx64.efi.signed trong package shim.signed, đổi tên thành bootx64.efi và sao chép vào thư mục /srv/tftp

dpkg-deb --fsys-tarfile /tmp/shim-signed*deb | tar x ./usr/lib/shim/shimx64.efi.signed -O > /srv/tftp/bootx64.efi

Kế tiếp, tải grub-efi-amd64-signed package

apt-get download grub-efi-amd64-signed

Trích xuất file grub-efi-amd64-signed trong package grub-efi-amd64-signed, đổi tên thành grubx64.efi và sao chép vào thư mục /srv/tftp

dpkg-deb --fsys-tarfile /tmp/grub-efi-amd64-signed*deb | tar x ./usr/lib/grub/x86_64-efi-signed/grubnetx64.efi.signed -O > /srv/tftp/grubx64.efi

Tải thêm font cần sử dụng cho grub menu về thư mục /srv/tftp

apt download grub-common
dpkg-deb --fsys-tarfile grub-common*deb | tar x ./usr/share/grub/unicode.pf2 -O > /srv/tftp/unicode.pf2

Thư mục /srv/tftp bây giờ sẽ có các file như dưới đây

total 102668
-rw-r--r-- 1 root root  955656 Dec 22 06:26 bootx64.efi
-rw-r--r-- 1 root root 1484680 Dec 22 06:03 grubx64.efi
-r--r--r-- 1 root root 86448612 Dec 22 06:29 initrd
-r--r--r-- 1 root root  120820 Aug 31 07:37 ldlinux.c32
-rw-r--r-- 1 root root  43140 Dec 23 2019 pxelinux.0
drwxr-xr-x 2 root root   4096 Dec 22 01:43 pxelinux.cfg
-rw-r--r-- 1 root root 2395475 Dec 22 06:04 unicode.pf2
-r--r--r-- 1 root root 13660416 Dec 22 06:29 vmlinuz

2. Tạo Grub Boot Menu

Tạo file grub/grub.cfg nằm trong thư mục /srv/tftp

mkdir /srv/tftp/grub
nano /srv/tftp/grub/grub.cfg

Nhập vào nội dung sau

set default="0"
set timeout=5

if loadfont unicode ; then
 set gfxmode=auto
 set locale_dir=$prefix/locale
 set lang=en_US
fi
terminal_output gfxterm

set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray

function gfxmode {
    set gfxpayload="${1}"
    if [ "${1}" = "keep" ]; then
        set vt_handoff=vt.handoff=7
    else
        set vt_handoff=
    fi
}

set linux_gfx_mode=keep

export linux_gfx_mode

menuentry 'Install Ubuntu 20.04' {
    #gfxmode $linux_gfx_mode
    linux vmlinuz ip=dhcp url=http://192.168.0.139/images/ubuntu-20.04.5-live-server-amd64.iso fsck.mode=skip
    initrd initrd
}

Bạn cần thay đổi thông số ở mục url= thành địa chỉ IP tương ứng của PXE Boot Server để máy trạm có thể kết nối và tải file ISO khi khởi động.

3. Cấu hình DHCP Server

Chỉnh sửa lại file cấu hình của DHCP Server

nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

Chỉnh nội dung lại như sau và lưu lại

allow bootp;
allow booting;
max-lease-time 1200;
default-lease-time 900;
log-facility local7;

option ip-forwarding  false;
option mask-supplier  false;

set pxetype = option pxe-system-type;

  subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {

    option routers 192.168.0.1;
    option domain-name-servers 1.1.1.1;
    range 192.168.0.200 192.168.0.222;
    class "pxeclients" {
     match if substring (option vendor-class-identifier, 0, 9) = "PXEClient";
     next-server 192.168.0.150;
     if pxetype=00:06 or pxetype=00:07 {
       filename "bootx64.efi";
     }
     else {      
       filename "pxelinux.0";
     }
    }
}

Khởi động lại DHCP Server

systemctl restart isc-dhcp-server.service

4. Thực hiện PXE Boot trên máy UEFI

Mình chỉnh lại cấu hình của máy ảo trên ESXI 7.0 thành Firmware: UEFI

Khởi động lại máy ảo và chọn khởi động bằng PXE

Kết nối thành công đến PXE Boot Server và hiện ra grub menu

Trình cài đặt Ubuntu 20.04 đã hiện ra

Quá trình PXE Boot đã diễn ra thành công trên máy ảo sử dụng UEFI Firmware.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Post a Comment

Previous Post Next Post