Hướng Dẫn Cấu Hình Bonding Trên Ubuntu 20.04

Networking bonding hay cách gọi khác là teaming là tiến trình kết hợp nhiều interface với nhau thành 1 cổng logic interface. Nhằm mục đích tăng tốc độ truyển tải, tăng băng thông và tính dự phòng của hệ thống mạng.

Hiện tại với Linux kernel mới nhất đã hỗ trợ đầy đủ tính năng Bonding. Bài viết hôm nay sẽ thảo luận cách cấu hình module Linux Bonding

Các chế độ khác nhau sẽ được sử dụng trong tập tin bonding.conf như dưới đây.

 • balance-rr hoặc 0: Chế độ quay vòng cho khả năng chịu lỗi và cân bằng tải.
 • active-backup hoặc 1: Đặt chế độ sao lưu hoạt động cho khả năng chịu lỗi.
 • balance-xor hoặc 2: Đặt chế độ XOR (độc quyền hoặc) cho khả năng chịu lỗi và cân bằng tải.
 • broadcast hoặc 3: Đặt chế độ phát cho khả năng chịu lỗi. Tất cả các truyền dẫn được gửi trên tất cả các giao diện Slave.
 • 802.3ad hoặc 4: Đặt chế độ tổng hợp liên kết động của IEEE 802.3ad. Tạo các nhóm tổng hợp có chung cài đặt tốc độ và duplex.
 • balance-tlb hoặc 5: Đặt chế độ cân bằng tải truyền dẫn (TLB) cho khả năng chịu lỗi và cân bằng tải.
 • balance-alb hoặc 6: Đặt chế độ cân bằng tải hoạt động (ALB) cho khả năng chịu lỗi và cân bằng tải.

Command Line kiểm tra driver Bond đã được cài đặt

$ sudo modprobe bonding

Trường hợp bonding đã được bật sẵn

ubuntu@ubuntu:~$ lsmod | grep bond
bonding               167936  0

Tiếp theo chúng ta cần cài đặt gọi ifenslave

ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt install ifenslave

Bắt đầu tiến hành cấu hình Ethernet Interface

ubuntu@ubuntu:~$ sudo vi /etc/netplan/01-netcfg.yaml

# This is the network config written by 'subiquity'

network:

  bonds:

    bond0:

      addresses:

      - 192.168.19.250/24

      gateway4: 192.168.19.254

      interfaces:

      - eno1

      - eno2

      - eno3

      - eno4

      nameservers:

        addresses:

        - 8.8.8.8

        - 8.8.4.4

      parameters:

        mode: balance-rr

  ethernets:

    eno1: {}

    eno2: {}

    eno3: {}

    eno4: {}

  version: 2

~                 

Lưu ý:

 • Bạn nên thay thế ens33 và ens34 với cấu hình chuẩn trên server Linux của mình. Ngoài ra chúng ta cũng có thể định nghĩa nhiều cổng interface và gọp nhiều cổng interface vào Bond. Bạn cũng nên tắt dhcp4 trên các cổng interface vật lý.
 • Bạn nên đặt IP address và gateway với thông tin nhận được từ nhân viên quản trị
 • Đối với định dạng file YAML. Bạn nên sử dụng phím space thay vì phím tab đối với định dạng các line
 • Mode Bonding ở đây mình dùng mode 1, bạn cũng có thể cấu hình các mode khác ví dụ mode 4Sau khi đã cấu hình hoàn tất, tiến hành apply cấu hình bằng lệnh
  $ sudo netplan apply

  Tiến hành kiểm tra cấu hình network sau khi hoàn tất.

 • ubuntu@ubuntu:~$ cat /proc/net/bonding/bond0

Post a Comment

Previous Post Next Post