Showing posts from February, 2023

Cài đặt Ubuntu Server 20.04

Để cài đặt Ubuntu Server 20.04, bạn có thể làm theo các bước sau: Bước 1: Tải xuống tệp ISO của Ub…

Set up x11vnc on Ubuntu 22.04

T o set up x11v nc on Ubuntu 22.04, you can follow these steps: Install x11vnc: Open a terminal wi…

Load More That is All